شماره کارت جهت واریز

ملی کارت

۶۰۶۰ ۱۸۷۹ ۹۹۷۱ ۶۰۳۷

به نام امید دادفر