برآورد هزینه پژوهش های آماری، ارتباط مستقیمی با تعداد فرضیات و نوع آزمون های مورد نیاز در تحلیل آنها دارد. هزینه های ارائه شده در تعرفه، به صورت کلی ارائه شده است و برای برآورد دقیق تر، از طریق تماس تلفنی، گفتگوی آنلاین و یا ارسال ایمیل، با مسئولین وب سایت تماس حاصل فرمایید. هزینه نهایی پروژه ها، به صورت توافقی تبیین می شود.

وارد کردن نتایج پرسشنامه و آماده سازی فایل ورودی SPSS

(بسته به حجم نمونه و تعداد سئوالات)

بین ۲۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰ تومان

آمار توصیفی شامل جداول و نمودارهای فارسی

(وابسته به تعداد متغیرهای مرتبط)

بین ۳۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ تومان

آمار استنباطی بر اساس تعداد و سطح فرضیات

( آزمون های سطح متوسط)

آزمون تی، آزمون های همبستگی، رگرسیون تک متغیره، تحلیل واریانس و کوواریانس

هر فرضیه بین ۱۵۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰ تومان

آمار استنباطی بر اساس تعداد و سطح فرضیات

( آزمون های سطح پیشرفته)

تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره و غیرخطی، آزمون های تشخیصی و اکتشافی، تحلیل سری زمانی

هر فرضیه بین ۵۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ تومان

[vc_message message_box_color=”violet”]

  • برای انجام پروژه ها، هیچ گونه پیش پرداختی گرفته نمی شود.
  • پرداخت کل حق الزحمه، پس از ارسال فایل دمو به کاربر محترم، رویت و تایید نتایج از طرف ایشان انجام می گردد.
  • پشتیبانی نتایج تا زمان تحویل، دفاع و یا هر زمان لازم دیگر، صورت می پذیرد.

[/vc_message]